Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

Regional Environmental Office 4

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด การตรวจบังคับการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด การตรวจบังคับการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด การตรวจบังคับการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ณ ห้องประชุมโกลเด้นท์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ ลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ หรือช่วยบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบบังคับการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายเข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามบทบัญญัติในมาตรา 80  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้แก่ อาคารชุด โรงพยาบาล ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และห้างสรรพสินค้า ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ-และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 82 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 
นายถาวร เพ็ชรบัว เป็นประธานเปิดการประชุม