Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

Regional Environmental Office 4

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปี 2563 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปี 2563 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 พร้อมด้วยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปี 2563 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ  รวมทั้งเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน